Leveringsvoorwaarden “The sound of color”

Artikel 1 Definities
Artikel 2 Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 Toepasselijkheid
Artikel 4 Prijzen en aanbiedingen
Artikel 5 Betaling
Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
Artikel 7 Levering en levertijd
Artikel 8 Retourzendingen
Artikel 9 Garanties
Artikel 10 Aansprakelijkheid
Artikel 11 Kwaliteit
Artikel 12 Auteursrechten
Artikel 13 Overmacht
Artikel 14 Intellectuele eigendom
Artikel 15 Persoonsgegevens
Artikel 16 Toepasselijk recht

 

Artikel 1: Definities

Testbeeld V.O.F : de verkopende partij
Koper: de kopende partij die producten heeft gekocht van the-sound-of-color.com
Overeenkomst: een overeenkomst tussen de ‘Koper’ en “Testbeeld V.O.F”
Internetsite: the-sound-of-color.com

Deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle aanbiedingen van ‘Testbeeld V.O.F’ via de webshop the-sound-of-color.com.

Artikel 2: Identiteit

Testbeeld V.O.F | The sound of color
Oosterblokker 100, 1696 BK Oosterblokker, Nederland
Telefoon:0031 229279899 Werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur. Maandag gesloten.

E-mailadres: info@the-xound-of-color.com
KvK-nummer: 36012182 Hoorn
BTW NL 009108944B01

Artikel 3: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen gekocht via de webshop the-sound-of-color.com van ‘Testbeeld V.O.F’
 2. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
 3. Algemene Voorwaarden die de ‘Koper’ hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door ‘Testbeeld V.O.F’ is ingestemd.
 4. De internetsite van ‘Testbeeld V.O.F’ richt zich uitsluitend op de Europese markt.
 5. Testbeeld V.O.F’ behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
 6. Door het gebruik van de internetsite van ‘Testbeeld V.O.F’ en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de ‘Koper’ deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
 7. ‘Testbeeld V.O.F’ is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de ‘Koper’.

artikel 4: Prijzen en Aanbiedingen

 1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële ‘Koper’s tot het doen van een aanbod. ‘Testbeeld V.O.F’ is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële ‘Koper’ geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
 2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 3. Een aanbod van de potentiële ‘Koper’ als genoemd in artikel 3.1 wordt geacht te zijn gedaan als:
  1. de potentiële ‘Koper’ de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data aan ‘Testbeeld V.O.F’ via elektronische weg is verzonden. Deze zijn door ‘Testbeeld V.O.F’ ontvangen.
  2. de potentiële ‘Koper’ heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen;
  3. een offerte door de ‘Koper’ getekend is en door ‘Testbeeld V.O.F’ ontvangen ingeval door ‘Testbeeld V.O.F’ een op naam gestelde offerte is uitgebracht.
 4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de ‘Koper’ is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door ‘Koper’ opgegeven e-mail adres. Deze overeenkomst kan door ‘Testbeeld V.O.F’ herroepen worden in geval de ‘Koper’ niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal ‘Testbeeld V.O.F’ de ‘Koper’ dit binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling mededelen.
 5. ‘Koper’ en ‘‘Testbeeld V.O.F’ komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 4.3 en 4.4 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van ‘Testbeeld V.O.F’ gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
 6. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. ‘Testbeeld V.O.F’ garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 5: Betaling

 1. Bestellingen via de internetsite dienen te worden betaald door middel van vooruitbetaling. ‘Testbeeld V.O.F’ kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
 2. In het geval door ‘Testbeeld V.O.F’ een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de ‘Koper’ in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
 3. Bij niet of niet tijdige betaling door ‘Koper’ is de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
 4. Ten laste van de ‘Koper’ komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die ‘Testbeeld V.O.F’ als gevolg van de niet nakoming door de ‘Koper’ van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.
 5. In geval van niet tijdige betaling is ‘Testbeeld V.O.F’ bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de ‘Koper’ de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

 1. De aan ‘Koper’ geleverde producten blijven eigendom van ‘Testbeeld V.O.F’, totdat de door ‘Koper’ verschuldigde bedragen te geheel zijn voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichte of te verrichten werkzaamheden. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de ‘Koper’ over.
 2. Indien ‘Testbeeld V.O.F’ de producten waarop haar eigendomsvoorbehoud rust als haar eigendom opvordert, dan zal de vordering van ‘Testbeeld V.O.F’ op ‘Koper’ ter zake van deze producten verminderd worden met de marktwaarde van de teruggenomen zaken op het moment van terugname. De marktwaarde is in ieder geval gelijk aan de koopsom die is gerealiseerd door de onderhandse dan wel openbare verkoop van de teruggenomen zaken op het moment van terugname.
 3. De ‘Koper’ mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. Na de eigendomsoverdracht is het de ‘Koper’ niet toegestaan de producten te bedrukken.

Artikel 7: Levering en levertijd

 1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft ‘Testbeeld V.O.F’ ernaar om bestellingen die zijn geplaatst binnen vijf (5) werkdagen te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. ‘Testbeeld V.O.F’ kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
 2. Indien een deelproduct tijdelijk niet op voorraad na een bestelling van de ‘koper’, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. ‘Testbeeld V.O.F’ streeft ernaar vertragingen binnen twee (2) werkdagen telefonisch of per email aan de ‘Koper’ te melden.
 3. Leveringen vinden plaats op het door de ‘Koper’ tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
 4. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft over op de ‘Koper’.
 5. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
 6. Installatie van producten door ‘Koper’ na aflevering door of namens ‘‘Testbeeld V.O.F’ geschiedt geheel voor rekening en risico van ‘Koper’.

Artikel 8: Retourzendingen

 1. De ‘Koper’ is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren op eventuele schade. Indien er schade is geconstateerd neemt ‘Koper’ contact op met ‘Testbeeld V.O.F’ voor uitleg van de vervolgprocedure. Indien ‘Testbeeld V.O.F’ aangeeft het compleet aangeschafte product te retourneren, dienen de producten uitsluitend te worden geretourneerd in de oorspronkelijke verpakking, onder overlegging van de originele factuur. ‘Koper’ dient te allen tijde voorafgaand aan retourzending opgaaf van reden op te geven. Enkel na beoordeling op redelijkheid door ‘Testbeeld V.O.F’ zal ‘Testbeeld V.O.F’ al dan niet de retourzending accepteren en als zodanig afhandelen. Retourzendingen die niet aan bovengenoemde, dan wel op de website vermelde voorwaarden voldoen, worden niet door ‘Testbeeld V.O.F’ geaccepteerd.
 2. De ‘Koper’ kan binnen veertien (14) dagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingrecht uitoefenen. Bij overschrijding van deze termijn vervallen alle vorderingsrechten ter zake. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren, kan er na overleg met ‘Testbeeld V.O.F’ aanspraak gemaakt worden op de tevredenheidgarantie. Alle meegezonden documentatie, verpakkingsmaterialen en het certificaat van echtheid, dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
 3. ‘Testbeeld V.O.F’ is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
 4. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de ‘Koper’.
 5. Indien de ‘Koper’ van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt ‘Testbeeld V.O.F’ binnen 30 dagen zorg voor terugbetaling van het door de ‘Koper’ aan ‘Testbeeld V.O.F’ betaalde.
 6. Beschadigde producten kunnen nimmer worden geretourneerd.

Artikel 9: Garantie

 1. Voor door ‘Testbeeld V.O.F’ geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. ‘Testbeeld V.O.F’ vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie.
 2. In het geval van een klacht aangaande een product dient ‘Koper’ eerst telefonisch in contact te treden met ‘Testbeeld V.O.F’. Zo nodig wordt ‘Koper’ gevraagd het betreffende product op te sturen vergezeld van een retourformulier met een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht.
 3. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
  1. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van ‘Testbeeld V.O.F’ of de fabrikant zijn verricht;
  2. indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
  3. indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  4. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud;
  5.  indien geen gehoor is gegeven aan de bijgevoegde gebruiksaanwijzing.
 4. Indien reclamering door ‘Testbeeld V.O.F’ gegrond wordt gevonden, kan ‘Testbeeld V.O.F’ overgaan tot het volgende:
  1. de factuur herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig wijzigen;
  2. het geleverde vervangen door een artikel met dezelfde specificaties dan wel te repareren waarbij de te vervangen artikelen of onderdelen aan ‘Testbeeld V.O.F’ worden teruggegeven;
  3. het geleverde artikel terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag, zonder te zijn gehouden aan enige vorm van schadevergoeding. De afnemer dient in alle gevallen ‘Testbeeld V.O.F’ drie keer de gelegenheid te bieden tot het herstell